Aneks 15 Kwalifikacja i Walidacja został opublikowany na stronach EudraLexu.

Aneks 15 Kwalifikacja i Walidacja został opublikowany na stronach EudraLexu. Wejdzie on w życie 1 października 2015 roku. Główne zmiany lub uszczegółowienia to: – Było 11 stron jest 16 – wymagań więc przybyło lub zostały uszczegółowione. – Wymagania oparto w jeszcze większym stopniu na kompleksowym podejściu do całego cyklu życia podczas kwalifikacji i walidacji. – Podkreślono … Czytaj dalej „Aneks 15 Kwalifikacja i Walidacja został opublikowany na stronach EudraLexu.”

Aneks 15 Kwalifikacja i Walidacja został opublikowany na stronach EudraLexu.

Wejdzie on w życie 1 października 2015 roku.

Główne zmiany lub uszczegółowienia to:

– Było 11 stron jest 16 – wymagań więc przybyło lub zostały uszczegółowione.

– Wymagania oparto w jeszcze większym stopniu na kompleksowym podejściu do całego cyklu życia podczas kwalifikacji i walidacji.

– Podkreślono jeszcze większe znaczenie zarządzania ryzykiem w procesie kwalifikacji i walidacji.

– Rozszerzono zawartość Głównych Planów Walidacji np. o zarządzanie odchyleniami czy wytyczne do ustalania kryteriów akceptacji.

– Wprowadzono możliwość łączenia etapów kwalifikacji np. IQ z OQ oraz PQ z OQ lub walidacją procesu.

– Usankcjonowano możliwość warunkowego dopuszczenia do kolejnych etapów kwalifikacji.

– Pierwszymi etapami / dokumentami podczas kwalifikacji powinny być Specyfikacja Wymagań Użytkownika (URS) oraz Specyfikacja Funkcjonalna (FS) – tym samym etap DQ (kwalifikacji projektu), do tej pory wskazywany jako początek kwalifikacji, stał się kolejnym (drugim)jej etapem.

– Wprowadzono pojęcia FAT (Factory Acceptance Test) oraz SAT (Site Acceptance Test) oraz warunki, kiedy te etapy mają zastosowanie, oraz ew. kiedy mogą zastąpić/uzupełnić inne etapy kwalifikacji np. IQ/OQ.

– Wprowadzono nowy rozdział (krótki) dot. rekwalifikacji.

– Wymagania dot. walidacji procesowej zostały zasadniczo zmienione. Dotychczasowe “tradycyjne” podejście jest nadal możliwe jednakże jako równoważną uznaje się teraz walidację poprzez tzw. ciągłą weryfikację procesu. Dopuszcza się również podejście hybrydowe.

– Walidacja retrospektywna została wykluczona z dopuszczalnych podejść do walidacji procesu.

– Przywołano możliwość stosowania “bracketkingu” przy ustalaniu ilości serii walidacyjnych lub jej zakresu.

– W aneksie nie ma informacji nt. konieczności rewalidacji okresowych procesu natomiast wprowadzono wymaganie stałej weryfikacji procesu w cyklu życia w tym analizowanie trendów.

– Uwypuklono, w postaci nowych podrozdziałów, znaczenie weryfikacji transportu, walidacji pakowania, kwalifikacji mediów oraz walidacji metod analitycznych.

– Zmieniono wymagania dla walidacji czyszczenia. Podejście dla wyznaczania limitów pozostałości po myciu oparte na 1/1000 dawki minimalnej przestało obowiązywać. W zamian przywołano wytyczne EMA dot. wyznaczenia PDE (dopuszczalnej ekspozycji dziennej)  w oparciu o dane toksykologiczne.

– Wprowadzono konieczność ustalania i walidowania czasów oczekiwania na mycie oraz okresu ważności po myciu (tzw. hold time).

– Dodano koniecznosć oceny skutczności wprowadzanych zmian.

 

Jak widać, wspomniane tu główne zmiany trudno zaliczyć do kosmetycznych. Zapraszamy do lektury!

Treść aneksu:

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-4/2015-10_annex15.pdf

 

Zaktualizowane rozdziały 3, 5 i 8 wymagań GMP wkrótce wejdą w życie.

Trzy kluczowe rozdziały wymagań GMP UE wejdą w życie 1 marca 2015 roku. Ich treść jest już znana od pewnego czasu jednak teraz nadchodzi moment  wprowadzenie tych wymagań do rutynowego postępowania. Chodzi tu o następujące rozdziały przewodnika GMP:   Chapter 3: Premises and Equipment Chapter 5: Production Chapter 8: Complaints, Quality Defects and Product Recalls Treść … Czytaj dalej „Zaktualizowane rozdziały 3, 5 i 8 wymagań GMP wkrótce wejdą w życie.”

Trzy kluczowe rozdziały wymagań GMP UE wejdą w życie 1 marca 2015 roku. Ich treść jest już znana od pewnego czasu jednak teraz nadchodzi moment  wprowadzenie tych wymagań do rutynowego postępowania.

Chodzi tu o następujące rozdziały przewodnika GMP:

 

Chapter 3: Premises and Equipment
Chapter 5: Production
Chapter 8: Complaints, Quality Defects and Product Recalls

Treść wspomnianych wymagań znajduje się na stronach eudralex: http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/

 

W rozdziale 5 Produkcja pojawiają się istotne zapisy dot. zapobiegania  kontaminacji krzyżowej podczas wytwarzania w obszarach niededykowanych, w tym wprowadzenie obowiązku przeprowadzania odpowiedniej oceny i analizy ryzyka oraz uwzględniania właściwości toksykologicznych produktów przy wyznaczaniu limitów pozostałości. Dla wprowadzenia podejścia do wyznaczania limitów w oparciu o dane toksykologiczne przewidziano okresy przejściowe, np. dla nowych produktów leczniczych dla ludzi wprowadzanych w dany obszar wymaganie to będzie obowiązkowe po 1 czerwca 2015 a dla pozostałych produktów leczniczych dla ludzi po 1 grudnia 2015. Kolejne 7 miesięcy okresu przejściowego będzie mieć zastosowanie dla produktów leczniczych weterynaryjnych. Sposób wyznaczania limitów pozostałości zdefiniowano w wytycznych znajdujących się w cz. III przewodnika GMP:

Guideline on setting health based exposure limits for use in risk identification in the manufacture of different medicinal products in shared facilities

W rozdziale 5 przewodnika GMP uzupełniono ponadto zapisy o dodatkowe wymagania dla kwalifikacji dostawców, w tym zapewnienie spełniania przez nich wymagań GMP w zakresie, który wynika z analizy ryzyka oraz konieczność kontroli całego łańcucha dostaw materiałów.

Pojawiają się również nowe zapisy dot. badania materiałów wyjściowych, oraz zapisy przyśpieszające przepływ informacji o potencjalnych brakach leku na rynku.

 

Rozdział 3 Pomieszczenia i wyposażenie zmieniono w zakresie wymagań dla zapobiegania  kontaminacji krzyżowej, uzupełniając to co wprowadzono w tym zakresie w rozdziale 5.

 

Intencją zmian w rozdziale 8 dotyczącym reklamacji, wad jakościowych i  wycofań z obrotu jest wprowadzenie do rutynowego stosowania zarządzania ryzykiem  podczas badania przyczyn wad jakościowych, obsługi reklamacji i podejmowania decyzji o wycofaniu z obrotu. Zwrócono również uwagę na to, aby zaplanować odpowiednie działania zapobiegawcze w celu uniknięcie powtarzania podobnych problemów i wad w przyszłości. W porównaniu do bieżącej wersji rozdziału 8 ilość nowych wymagań i zapisów zwiększyła się tu ponad dwukrotnie. 

 

 

Nowe wytyczne EMA dla ustalenia dopuszczalnych limitów ekspozycji podczas wytwarzania różnych produktów w niededykowanych obszarach i liniach produkcyjnych

20 listopada europejska agencja EMA przyjęła ostateczną wersję wytycznych dla ustalenia dopuszczalnych limitów ekspozycji w ramach identyfikacji ryzyka podczas wytwarzania różnych produktów w niededykowanych obszarach i liniach produkcyjnych. Wytyczne te zmieniają między innymi dotychczas akceptowany i stosowany sposób podejścia do obliczania limitów dla walidacji czyszczenia. Nowe wytyczne wejdą w życie 1 czerwca 2015 roku. Treść … Czytaj dalej „Nowe wytyczne EMA dla ustalenia dopuszczalnych limitów ekspozycji podczas wytwarzania różnych produktów w niededykowanych obszarach i liniach produkcyjnych”

20 listopada europejska agencja EMA przyjęła ostateczną wersję wytycznych dla ustalenia dopuszczalnych limitów ekspozycji w ramach identyfikacji ryzyka podczas wytwarzania różnych produktów w niededykowanych obszarach i liniach produkcyjnych. Wytyczne te zmieniają między innymi dotychczas akceptowany i stosowany sposób podejścia do obliczania limitów dla walidacji czyszczenia.

Nowe wytyczne wejdą w życie 1 czerwca 2015 roku.

Treść wytycznych (pdf): Guideline on setting health based exposure limits for use in risk identification in the manufacture of different medicinal products in shared facilities

 

Follow us on Social Media